S.No EXPERT COMMITTEES NAMES CHAIRMAN CO-CHAIRMEN CO-ORDINATOR
1 Journal Mr.V.V. Sampathkumar   Mr. Vijay P. Chordia
2 Corporate Affairs Dr. S. Dhanapal Mr.Gopal Krishna Raju Mr. K. Suresh
3 Direct Tax Mr. T. Banusekar Mr. P. Anand
Mr.K. Varadarajan
Mr. K. Suresh
4 GST Mr. J. Murali Mr.M.K.Narayana
swamy
Mr.Linesh Sanatkumar
5 Investment, Capital
Markets & Insurance
Mr.Vivek Karwa Mr.PVR Krishna Rao
Mr. Shyam Shekar
Mr.V.Nagappan
6 MSME Mr. Anand, Samay Mr.Atul P Bhayani Mr.Sathyanaran R. Dave
7 Port Affairs, Imports
& Exports
Mr.Deepak Ramaswamy Mr.Vishal Dadha
Mr.Karan Thakkar
Mr. Linesh Sanatkumar
8 Membership Mr.S. Mohan Prasad
and his team
Mr.Harshadbhai D.Vora
Mr.P.K.Krishnamurthy
Mr.P. Venkata Rao
Mr.V. Nagappan
9 Entrepreneurship
Development
Dr.K.V. Rajendran Dr.Gowri Ramachandran Mr.Sathyanarayan R. Dave
10 Women Empowerment Ms.Revathi Raghunathan Dr. Gowri Ramachandran Mr.Vijay P. Chordia
11 Information Technology Mr.H.R. Mohan Mr.Hiren B. Shah Mr.Ramesh Dugar
12 Real Estate Mr.S.S.Mehta Mr.L. Dhayanithi Mr.Ramesh Dugar
CLOSE
CLOSE